leren duik click groot

 

Centrum ter Verspreiding van de Duiksport V.Z.W.

CVD is een vereniging zonder winstoogmerk, hetgeen betekent dat wij met een minimum aan financiele bijdragen, een maximum aantal mensen de gelegenheid willen geven om met de duiksport kennis te maken. De beperkte opbrengsten van de door de club georganiseerde activiteiten, worden gebruikt voor de financiering van de dagelijkse werking, of worden opnieuw geinvesteerd in materieel voor de duikscholing. De VZW structuur legt een aantal wettelijke verplichtingen op qua boekhouding en administratie, waaraan onze vereniging en haar leden zich dienen te houden.

Internationale erkenning.

CVD is als club aangesloten bij NELOS, dit is de 'Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport', welke samen met zijn Waalse tegenhanger (LIFRAS), de 'Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport' (BEFOS) vormen. Deze Belgische federatie (BEFOS) is op zijn beurt stichtend lid van de CMAS, dit is een wereldfederatie voor onderwatersport waarbij federaties van meer dan 90 landen zijn aangesloten.

Het aansluiten van een club in een federatie heeft verschillende voordelen :

  • er kunnen gemeenschappelijke regels worden opgesteld voor de veiligheid
  • je kan door uitwisseling van ervaringen de eigen opleiding verbeteren
  • men bekomt betere voorwaarden bij het aansluiten van een degelijke sportverzekeringregeling
  • er kan bij de overheid (soms) een subsidie bedongen worden

CVD is dus via NELOS en BEFOS lid van CMAS. De brevetten van CMAS zijn wereldwijd erkend en genieten een uitstekende reputatie.

Onze club telt ongeveer 180 leden, het is dan ook één van de grootste duikclubs van Vlaanderen. Dankzij de belangeloze inzet van vele mensen en de bestuursleden, probeert CVD ondanks haar groot ledenbestand toch zijn kameraadschappelijk en sociaal karakter te behouden. Hieraan kun jij weldra ook meewerken.

CVD is ook lid van AVOS.
AVOS staat voor 'Antwerpse Verstandhouding Voor Onderwateronderzoek en -Sport'
Deze verenigt de Antwerpse duikclubs, en was daarmee ook de eerste regionale duikorganisatie in Vlaanderen.

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster